Kongelig Privilegium af
 
Hans Majestæt Kong Frederik V
 
Bevilling for Christian Blichfeld at maae i Store Binderup bye under Mariagers amt holde et Kroe eller vertshuus indtil viidere.
 
Vi Frederik V Giøre alle vitterligt, at Vi, efter allerunderdanigst giorde ansøgning og Os Elskelig Ditlev Trappaud, Vores Etats Raad og amtmand over Dronningborg, Silcheborg og Mariagers amter, hands herover givne Erklæring, allernaadigst have bevilget og tilladt, ligesom Vi og hermed allernaadigst bevilger og tillader, at Christen Blichfeld af Svenstrup, maae indtil viidere udi det ham i Store Binderup bye under Mariagers amt tilhørende Stæd, holde et Kroe eller Vertshuus og de Reisende saa velsom andre med behøvende Logemente samt Spiise og Drikke Vahre til Nødtørftighed og for en billig betaling betienne, saa og derved Stædet brøgge øll og brende brændeviin til Kroets fornødenhed, imod at deraf i stæden for Consumption, svares udi Vores Casse Sex Rixdaler Fire Mark aarlig afgift. I det øvrige haver hand dette Kroe udi forsvarlig Stand at vedligeholde, og sig dermed i alle Maader efter Loven samt de om Kroeholde paa landet allereede udgangne eller herefter udgivende Forordninger at rette og forholde, saa at Kroet ikke til noget fylderie og Tiids Spille for Bonden eller andre vorder misbrugt, saafremt dette Privilegium ikke ellers derved skal være forbrudt og aldeles ophævet. Forbydendes alle og enhver derimod, eftersom forskrevet staar at hindre, eller udi nogen maade forfang at giøre, under Vor Hyldest og Naade.
 
Givet paa Vort Slot Christiansborg udi Vores Kongl. Residentz Stad Kiøbenhavn den 14de October 1749.
 
Under Vores Kongl. Haand og Seigl.

Friderich R.

Thott, Alslew, Basballe/Berner